Marianne Harjula

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Marianne Harjula Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.9.2020. Viimeisin muutos 28.9.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Marianne Harjula Oy. Y-tunnus: 1798640-0. Pohjoinen Heikelintie 15B, 02700 Kauniainen. marianne@marianneharjula.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marianne Harjula marianne@marianneharjula.com

3. Rekisterin nimi

Marianne Harjulan asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin. Asiakkaan tehtyä sopimuksen Marinne Harjulan kanssa oikeusperusteena on kyseinen sopimus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeseloste

Näillä sivuilla (www.marianneharjula.com) käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Esimerkkinä käyttäjäkokemuksen parantamisesta on seurata käyttäjän kulkua, jotta voimme saattaa tiedon helpommin löydettäväksi. Käyttäjien tekemien hakujen tallentaminen taas auttaa meitä kehittämään hakua. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeistä

Eväste on eräänlainen muistijälki joka tallentuu verkkosivustoa käyttävän koneelle. Eväste sisältää tietoja käyttäjän toiminnasta sivustolla, esimerkiksi millä sivuilla käyttäjä on käynyt. Jotta pystymme tarjoamaan parasta mahdollista tiedonvälitystä, käytämme näitä evästeitä.

Analytiikka

Seuraamme sivuston tilastoista tietoa esimerkiksi siitä, millä laitteilla tai näyttökoolla sivustoa käytetään, miltä paikkakunnalta sivustoa käytetään ja kuinka pitkään milläkin sivuilla vieraillaan. Käytämme näitä tietoja mm. käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja tiedon löytämisen helpottamiseksi.